Board logo

标题: 凤头鸊鷉 [打印本页]

作者: 国人    时间: 2018-4-14 18:52     标题: 凤头鸊鷉

祝各位老师天天快乐

图片附件: psb.jpg (2018-4-14 18:52, 172.69 KB) / 下载次数 8
http://xingtaiphoto.com/attachment.php?aid=233029&k=aafd2395e31db888f05030d198e6a3f6&t=1527413896&sid=B2uuu5


作者: 摄者-阿元    时间: 2018-4-15 19:33

这么漂亮  在哪拍的
作者: 国人    时间: 2018-4-15 20:37

2# 摄者-阿元 " D8 L3 D9 u" u9 U# K! }6 L  L

. D* p" r: r, [8 l) Z9 u1 h2 h$ c' u' _: o5 O& _& A- @
谢谢阿元老师点评鼓励。祝天天快乐
作者: 国人    时间: 2018-4-15 20:37

2# 摄者-阿元
- y" p: L3 i- A. p) q
2 F& s' _& V1 u: D# h+ J0 a7 h0 \在三门峡拍的
作者: 泉视界    时间: 2018-4-19 21:26

姿态优美。
作者: 国人    时间: 2018-4-20 06:18

5# 泉视界 ) z* _  M. w6 k, C* b. x
4 t" e1 P, B* m5 K
谢谢泉视界老师点评鼓励。祝天天快乐
作者: 国人    时间: 2018-4-20 06:19

谢谢赵老师加入精华鼓励。祝天天快乐
欢迎光临 《百泉视觉》摄影网 《华北摄影》网 《华北旅游》摄影网 《邢台摄影》网 《邢台旅游》网——邢台市摄影家协会唯一官方网站 百泉视觉摄影报电子版 (http://xingtaiphoto.com/) Powered by Discuz! 7.0.0